การตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดบริเวณจุด Turnout ของรางรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร