โครงการยกระดับความสามารถผู้ประกอบการจาก ODM สู่ OEM

Publish Year International Journal 3
2014 inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, exKittipat Rattanachan, "The Effected of Single Point Incremental Forming Process Parameters on the Formed Part Surface Roughness", Advanced Materials Research, ปีที่ 979, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 335-338
2014 inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, exK. Rattanachan, exK. Sirivedin, "Formability of Tailored Welded Blanks in Single Point Incremental Forming Process", Advanced Materials Research, ปีที่ 979, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 339-342
2014 inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, exKittipat Rattanachan, "The Plastic Deformation Mechanism in Single Point Incremental Forming Process", Advanced Materials Research, ปีที่ 979, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 331-334