การสะสมตะกั่วในข้าวโพดและชนิดแบคทีเรียที่พบในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของตะกั่วบริเวณบ้านคลิตี้ จ.กาญจนบุรี