การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สร้างอัลคาไลน์โปรตีเอสจากดินตะกอนป่าชายเลนในเขตจังหวัดจันทบุรี

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ฐิตา ฟู่เผ่า, "Protease producing bacteria isolated from mangrove forest sediments in eastern Thailand: screening, identification and optimization", ASIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 907-916
Publish Year International Conference 1
2014 exดร.ฐิตา ฟู่เผ่า, inดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening and identification of protease producing halophilic bacteria isolated from mangrove forest sediments in Chanthaburi", The 26th Annual Meeting the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 26 - 29 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย