การศึกษาโครงสร้างฟิล์มบางกราฟีนปลูกบน SiC(0001)โดยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนโดยใช้แสงซินโครตรอน Photoemission Electron Microscopy (PEEM)

Publish Year International Journal 1
2012 inนางจริน กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEuaruksakul, C., exMeevasana, W., exSongsiriritthigul, P., "Spatial variation of the number of graphene layers formed on the scratched 6H-SiC(0 0 0 1) surface", Applied Surface Science, ปีที่ 258, ฉบับที่ 10, มีนาคม 2012, หน้า 4672-4677