ต้นทุนทางเศรษฐกิจของการซื้อขายของบุคคลวงใน- ผลกระทบด้านวัฒนธรรม กฎหมาย บรรษัทภิบาล เพศ และวิกฤตทางการเงิน กรณีศึกษาจากหลักฐานทั่วโลก

Publish Year International Journal 1
2018 exProfessor Allan Hodgson, inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRaluca Ratiu, "Is advertising under-resourced in a growth market? Intangible endogeneity and informed trading issues", Accounting and Finance, ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2018, หน้า 343-373