การรวบรวมสายพันธุ์และทดสอบผลผลิตถั่วแลบแลบเพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ และอาหารสัตว์

Publish Year National Journal 4
2015 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนุรักษ์ อุปโท, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของถั่วแลบแลบ", วารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 809-812
2014 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวันปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบ", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014
2014 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชื่นนภา หนันแดง, "ผลของการใช้ถั่วแลบแลบ 4 ชนิดเพื่อปรับปรุงสมบัติบางประการของดินลูกรัง", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 205-208
2013 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีบางประการของถั่วงอกชนิดต่างๆ", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013