การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาปฏิชีวนะกลุ่ม Colistin Sulphate จากแหล่งผลิตที่ต่างกัน ในการป้องกันโรคติดเชื้อ Escherichia coli