โครงสร้างระบบนวัตรกรรม

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A framework of the innovation system: a case of Thailand", International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2014, หน้า 111-124
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงสร้างระบบนวัตรกรรมในประเทศไทย", SIBR 2013 Bangkok Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 6 - 8 มิถุนายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย