การศึกษาเชิงทฤษฎีของความบกพร่องและสารเจือในเพอร์รอฟไกท์สตรอนเทียมไททาเนต