การผลิตฟิล์มที่รับประทานได้จากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Gracilaria sp.

Publish Year International Journal 1
2024 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, exWaode Nilda Arifiana Effendy, "Edible-algae base composite film containing gelatin for food packaging from macroalgae,Gracilaroid (Gracilaria fisheri)", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2024, หน้า 1-58
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, exWaode Nilda Arifiana Effendy, "Edible Film From Macroalgae, Gracilaroid (Hydropuntia fisheri And Gracilaria tenuistipitata) Effect Of Gelatin On Their Physical Properties", Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 (PACCON2016), 9-11 Feb 2016, BITEC, Bangkok, Thailand, 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2016 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, exWadeo Nilda Arifiana Effendy, "ฟิล์มจากสาหร่ายขนาดใหญ่ กลุ่ม Gracilaroid (Hydropuntia fisheri และ Gracilaria tenuistipitata) – การศึกษาระยะ I", การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2559, 1-2 มิถุนายน 2559 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ (The Annual Conference on Fisheries 2016, 1-2 June 2016, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand), 1 - 2 มิถุนายน 2016, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exWaode Nilda Arifiana Effendy, exChakkapat Aenglong, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "ผลของพลาสทิไทเซอร์และระยะเวลาในการสกัดต่อแรงดึงให้ฉีกขาดของแผ่นฟิล์มที่รับประทานได้จากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจี, Gracilaria fisheri", การประชุมวิชาการประมงประจำปี 2556, 5-6 มิถุนายน 2556, กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ, 5 - 6 มิถุนายน 2013, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย