แขนกลเพื่อการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์มาจัดเรียงบนแพลเลต ระยะ 1