การวิเคราะห์โครงสร้างบทความทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในนิตยสารนิวไซน์ทิสต์

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.พรศิริ ม่วงสมัย, รองศาสตราจารย์, "Analysis of moves, rhetorical patterns and linguistic features inNew Scientist articles", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 236-243