วิจัยสถาบัน การศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด