การศึกษารูปแบบการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ที่เหมาะสมต่อการประมาณหามวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเชิงพื้นที่