การศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของปลาในแนวปะการัง