ความหลากหลายทางพันธุกรรมในบัวประดับสกุล Nymphaea โดยใช้ AFLP และ SSCP markers