โครงการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ EPANET เพื่อการบริหารจัดการแรงดันและควบคุมน้ำสูญเสียสำหรับระบบโครงข่ายท่อประธานของการประปานครหลวง

Publish Year International Journal 1
2018 exSutthisak Lapprasert, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Energy Balance of a Trunk Main Network in Bangkok, Thailand", Journal–American Water Works Association, ปีที่ 110, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 1-10
Publish Year National Journal 1
2016 exศุภรักษ์ แก้วแสง, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในระบบท่อจ่ายน้ำประปา", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 96, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 23-34
Publish Year International Conference 3
2019 inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exSutthisak Lapprasert, "Impact of Water Losses on Pressure and Energy in MWA Trunk Main Network, Thailand", THA 2019 International Conference, 23 - 25 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exอธิป จามน้อยพรหม, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, "การจำลองคุณภาพน้ำในระบบโครงข่ายท่อประปาของการประปานครหลวง", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 "ตามรอยพระยุคคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน", 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2013 exสุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Development of Pipe Network Model for Leakage Management", The 2nd EIT International Conference on Water Resources Engineering, 5 - 6 กันยายน 2013, เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2017 exสุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การสูญเสียพลังงานในระบบสูบจ่ายน้้าของการประปานครหลวง", The 7th National Conference on Water Resources Engineering, 23 - 24 มกราคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exศุภรักษ์ แก้วแสง, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "การจำลองปริมาณคลอรีนภายในระบบท่อจ่ายน้ำ การประปานครหลวง สาขานนทบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exอธิป จามน้อยพรหม, exศุภรักษ์ แก้วแสง, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "การจำลองปริมาณคลอรีนภายในระบบท่อจ่ายน้ำ การประปานครหลวง สาขาทุ่งมหาเมฆ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exจักรวาล ศรีเหลือง, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาศักยภาพของถังเก็บน้ำใสในระบบสูบส่งน้ำของการประปานครหลวง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exศุภรักษ์ แก้วแสง, exกฤษดา ทำนาเมือง, exจาตุรงค์ สุดโต, exประภัสสร คุ้มตระกูล, exยศสินี เลิศปัญญานุช, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะของรอยแตกที่มีผลต่ออัตราการไหลรั่วของท่อ PVC", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 5 - 6 กันยายน 2013, เชียงราย ประเทศไทย
2013 exจักรวาล ศรีเหลือง, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาระบบสูบส่งน้ำของการประปานครหลวงด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET 2.0", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 5 - 6 กันยายน 2013, เชียงราย ประเทศไทย
2013 exวีรวัต ขอประเสริฐ, exสุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การจัดการแรงดันเพื่อควบคุมน้ำสูญเสียในพื้นที่เฝ้าระวัง การประปาสาขาลาดพร้าว", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 5 - 6 กันยายน 2013, เชียงราย ประเทศไทย