การประเมินผลหลังการสอนเพื่อระบุปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตในรายวิชาพันธุศาสตร์ปฏิบัติการ (01416312)