การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคบรูเซลโลสิสภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว จังหวัดชลบุรี