การศึกษาโปรกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลาทีกำหนดต่อการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ

Publish Year National Conference 3
2013 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, exสมพร ปุ่นโก๋, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, exอัครเดช สีมาเจริญ, exยุวดี พิมพ์ศรี, "การศึกษาโปรแกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลาที่กำหนดต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่โคพันธุ์กำแพงแสน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนายปรีชา อินนุรักษ์, exสมพร ปุ่นโก๋, "ผลการใช้เครื่อง OVATEC กำหนดเวลาผสมเทียมภายใต้การเหนี่ยวนำการเป็นสัดแบบกำหนดเวลาผสมเทียม (Cosynch+CIDR) ต่ออัตราการตั้งท้องในแม่กระบือปลัก", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนายวรเทพ ชมภูนิตย์, exนายสมพร ปุ่นโก๋, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, "ผลของการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยฮอร์โมนพรอสต้าแกลนดินต่ออัตราผสมติด และอัตราการตั้งท้องในแม่โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย