การสังเคราะห์ และศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุนาโน CaCu3Ti4O12 ที่เตรียมด้วยวิธีผสมผสานระหว่างโซเจล กับ ไฮโดรเทอร์มอล

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirisak Rungruang, "Synthesis of CaCu3Ti4O12 by modified Sol-gel method with Hydrothermal process", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 012101-1-012101-4