การสำรวจและติดตามสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการรับรู้จากระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Publish Year International Journal 1
2022 exSudip Shakya, exShinya Inazumi, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, "Potential of Computer-Aided Engineering in the Design of Ground-Improvement Technologies", Applied Sciences, ปีที่ 12, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2022, หน้า 2-14