การเรียนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียนและการเรียนด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์สำหรับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effects of blended learning with a CMS on the development of autonomous learning: A case study of different degrees of autonomy achieved by individual learners", Computers & Education, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 209-216
2010 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The application of a course management system to enhance autonomy in learning English as a foreign language", System, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 109-123
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Blended Learning & Autonomy in ELT: Application of CMS in Thai Perspectives", IALLT 2011 International Association for Language Learning Technology, 23 มิถุนายน 2011, Irvine แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา