การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางโภชนะของปลาทูสั้น (Rastrelliger brachysoma) ในระยะพัฒนาการที่แตกต่างกัน

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวัชรินทร์ ขวัญรุย, exนางพนิดา อุนะกุล, "Nutritional Composition of Short-bodied Mackerel (Rastrelliger brachysoma) at different developmental stages", The Fist Asian Marine Biology Symposium (AMBS) , 13 - 17 ธันวาคม 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exนายวัชรินทร์ ขวัญรุย, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางโภชนะของปลาทูสั้น (Rastrelliger brachysoma) ในระยะพัฒนาการที่แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก , 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย