การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ : กรณีศึกษาของยางหุ้มสายไฟในรถยนต์