การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อติดตั้งระบบไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล ชนิดโอเพ่นซอร์ส

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSanon Chimmanee, exPisit Charnkeitkong, "Algorithms for IP Networks Design with ECMP Routing Enable", 2012 7th International Conference on Computing and Convergence Technology (ICCCT 2012), 3 - 5 ธันวาคม 2012, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 12
2015 exวรพล ระดมกิจ, exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบจัดการเครื่องลูกข่ายภายในเครือข่ายสัญญาณไร้สาย", การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 5, 8 พฤษภาคม 2015, นนทบุรี ประเทศไทย
2015 exอัตถสิทธิ์ เผ่าศิริกุล, exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบตรวจสอบการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ด้วยเอสเอ็นเอ็มพีวอล์ค", การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 5, 8 พฤษภาคม 2015, นนทบุรี ประเทศไทย
2014 exวิสิษฐ์ ลั้วสมบูรณ์, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบจัดการป้องกันเครื่องแม่ข่ายจากการคุกคามทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6, 30 - 31 พฤษภาคม 2014, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2014 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภิเศก ภัทรเวสารัช , exเจตน์ พวงศิลป์ , "ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านเครื่องแม่ข่ายโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับแบบไร้สาย", การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7, 6 พฤศจิกายน 2014, บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, "การศึกษาประสิทธิภาพของระบบไฟร์วอลล์สำหรับเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3, 22 พฤษภาคม 2013, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2013 exกษมา ดาริการ์นนท์, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพเสาอากาศของเครือข่ายแลนไร้สาย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 18 - 19 กรกฎาคม 2556, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, เมืองนครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2013 exพฤษพล ตั้งสัจจะธรรม, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบจัดการการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายแบบจำกัดพื้นที่", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 18 - 19 กรกฎาคม 2556, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, เมืองนครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2013 exพุทธิพงศ์ สุพรรณกุล, exณัฐชามญฑ ศรีจำเริญรัตนา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลและแสดงปริมาณการจราจรของข้อมูลในเครือข่าย", การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3, 3 สิงหาคม 2013, เมือง เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 exปรีชา เหล่าชำนาญกิจ, exปวินท์ อยู่พวง, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบสายตรงอาจารย์อิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3, 3 สิงหาคม 2013, เมือง เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 exฤทธิกร วิริยารัมภะ, exดวงกมล แช่มช้อย, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบตรวจสอบการจราจรข้อมูลและโปรเซสของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 exกฤษณะ ลานทอง, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาค่าน้ำหนักของเส้นทางที่คุ้มค่าที่สุดในโครงข่ายโอเอสพีเอฟด้วยวิธีโปรแกรมเชิงเส้น", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 exเอกพล อินทรักษา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบประชุมทางไกลสำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย