ฝนเมล็ดที่ร่วงหล่นและเมล็ดที่สะสมอยู่ในดินต่อการเจริญทดแทนของกล้าไม้ในป่าฟื้นฟูที่สูง

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจิตติมา โพธิ์แสง, exนางสาวขวัญเนตร ทองศรี, "Correlation of Some Environmental Factors to Natural Regeneration in Highland Restoration Forest at Doi Angkhang, Chiang Mai, Thailand", 2nd International Conference on Tropical Biology “Ecological Restoration in Southeast Asia: Challenges, Gains, and Future Directions”, SEAMEO BIOTROP, Bogor-INDONESIA, 12-13 OCTOBER 2015, 12 - 13 ตุลาคม 2015, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 3
2017 exรติรัตน์ ชั่งจันทร์, inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมพร แม่ลิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พลวัตในพื้นที่ฟื้นฟูตามธรรมชาติ และฟื้นฟูด้วยไม้ต่างถิ่น บนพื้นที่สูง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560, 5 - 7 กันยายน 2017, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติศักดิ์ จินดาวงศ์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวริษา โพธิบุตร, exสมาน ณ ลำปาง, exขจร สุริยะ, exปราโมทย์ สุขสถิตย์, "การเปรียบเทียบสังคมพืชในป่าทุติยภูมิและป่าปลูกโตเร็วไม้ต่างถิ่น บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 4 "องค์ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน", 22 - 23 มกราคม 2015, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2013 inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, exสมาน ณ ลำปาง, exกิตติศักดิ์ จินดาวงศ์, exขจร สุริยะ, exปราโมทย์ สุขสถิตย์, "การเจริญทดแทนของกล้าไม้ในป่าฟื้นฟูที่สูง", ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2556, 6 พฤศจิกายน 2013, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย