การศึกษาใช้สารผสมเพิ่มด้วยวิธีการทำผิวทางแบบผสมอุ่น

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงหินคลุกด้อยคุณภาพเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุงานทาง", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (Research and Development Journal) จัดพิมพ์เผยแพร่โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2013, หน้า 1-7
Publish Year International Conference 3
2018 inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, exนายธนัช ศรีพัฒน์อินทร์, "MECHANICAL PROPERTIES OF WARM MIXED USING POLYMER RECLAIMED ASPHALT WITH NEW AGGREGATE (PRAP-WARM MIX)", The Fourth Australasia and South-East Asia Structural Engineering and Construction Conference,Brisbane, Australia, Dec 3-5, 2018, 3 - 5 ธันวาคม 2018, Brisbane เครือรัฐออสเตรเลีย
2014 inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, inนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายสมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข, รองศาสตราจารย์, "MECHANICAL PROPERTIES OFWARM MIX ASPHALT CONCRETE APPLICATION USING ADVERA", 2nd AUSTRALASIA AND SOUTH EAST ASIA CONFERENCE IN STRUCTURAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION (ASEA-SEC2) Sustainable Solutions in Structural Engineering and Construction, 2 พฤศจิกายน 2014 - 9 มกราคม 2015, รามาการ์เดน ประเทศไทย สาธารณรัฐเกาหลี
2012 inดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข, รองศาสตราจารย์, "Improvement in Unconfined Compressive Strength of Cement-Stabilized Low Grade Crushed Rocks", Tokyo Tech - KU Joint Seminar on Infrastructure Development 2012, 1 - 2 พฤศจิกายน 2012, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2014 exพรชัย ดวงมะจันทร์, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, inนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินคุณสมบัติเชิงกลของแอสฟัลต์คอนกรีตโดยใช้เศษคอนกรีตละเอียดเป็นส่วนผสม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 , 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exกอบชัย เกิดจันทร์ตรง, inนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอัตราส่วนการผสมยางพาราธรรมชาติด้วยวิธีการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีการผสมร้อน (มาสเตอร์แบท 1:1)", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 พฤษภาคม 2014 - 16 มกราคม 2015, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exเบญจภา พูลสุขกล่ำ, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, inนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยวิธีการผสมอุ่นโดยการเติมสารผสมเพิ่ม (Advera)", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่18 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 8 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2013, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย