โครงการศึกษาประยุกต์ใช้ GIS กับงานด้านวิศวกรรมขนส่ง