ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย

Publish Year National Conference 2
2015 exนางสาวพชรกร บุญเลี้ยง, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชาลินี คงสุด, exนายธีรยุทธ คล้ำชื่น, exนายปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, exนางสาวธนศมณท์ กุลการัณย์เลิศ, exนางสาวอุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์, exนายรุจิกร ศรีแม้นม่วง, exนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, "ผลของปุ๋ยยูเรียปลดปล่อยช้าที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยตอปีที่ 1", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม, 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
2014 exปิยวรรณ พุ่มพวง, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ธงชัย มาลา, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชาลินี คงสุด, exนายธีรยุทธ คล้ำชื่น, exนายปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, exนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, "ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย