สมรรถภาพทางกายมาตรฐานของนิสิตรายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา