การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร สำหรับปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตของอ้อย

Publish Year National Journal 2
2019 inดร.ชาลินี คงสุด, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ธีรยุทธ คล้ำชื่น, "การจัดการปุ๋ยอินทรีย์จากผลพลอยได้โรงงานน้ำตาลต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตของอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 และสมบัติของดินบางประการ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 35-47
2018 exนางสาวชาลินี คงสุด, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์จากผลพลอยได้โรงงานน้ำตาลต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตของอ้อยและสมบัติบางประการของดิน", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 623-632