ผลกระทบการดำเนินงานฝึกอบรมของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในต่อเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภาคกลางปี2554