การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฟิล์มพลาสติกชีวภาพยืดอายุ การเก็บรักษาผลไม้ : กรณีศึกษา ฟิล์มพลาสติกจากเมทิลเซลลูโลส