การผลิตเอทานอลจากวัชพืชน้ำด้วยกระบวนการหมักที่แตกต่างกันโดยเชื้อ Candida shehatae TISTR 5843