การพัฒนาศักยภาพหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลเพื่อใช้ในธุรกิจตู้ปลาทะเล

Publish Year International Journal 3
2019 inดร.ปัทมา ทองกอก, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Effects of plant growth regulators on in vitro seed germination and seedling development of Enhalus acoroides, a tropical seagrass", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2019, หน้า 600-607
2018 inดร.ปัทมา ทองกอก, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Effects of N6-(2-Isopentenyl) Adenine (2iP) on the growth of tropical seagrass Enhalus acoroides after germination", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 14-23
2014 exNarongrit Muangmai, exYukimasa Yamagishi, inนายศิลป์ชัย มณีขัติย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "The new species Neosiphonia thailandica sp nov (Rhodomelaceae, Rhodophyta) from the Gulf of Thailand", BOTANICA MARINA, ปีที่ 57, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2014, หน้า 459-467