โรคและปรสิตของปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชังในแม่น้ำบางปะกง