โครงการวิจัยอิทธิพลของมลสารทางอากาศต่อลักษณะทางอุตุนิยมใกล้ผิวดินในเขตเมืองสำหรับประเทศไทย

Publish Year International Journal 4
2015 inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of Concentrations Dried Sea Salt Aerosols to Decrease Solar Radiation", Modern Applied Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 189-194
2013 inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Solar Spectrum Forcing Due to Soil Particle Concentration", Internationl Journal of Environmental Science and Development , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 116-118
2013 inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Variation of Net Radiation and Solar Spectrum in Thailand", International Journal of Environmental Science and Development, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 107-110
2013 inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sea Salt Aerosols: Shortwave Radiative Forcing", International Journal of Environmental Science and Development, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 104-106
Publish Year National Journal 3
2015 exศิริพร สันติวรพงศ์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผันแปรของอนุภาคแขวนลอยชีวภาพในบรรยากาศ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล?อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2015, หน้า 91-105
2015 exสายรุ้ง แววตะคุ, inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่าง พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและพื้นที่สีเขียวในเขตชนบท", วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015
2014 exชญาพร พืชฟู , inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกระจายตัวตามขนาดของฝุ่นละอองนาโนในบรรยากาศสำหรับพื้นที่เขตเมือง: กรุงเทพมหานคร", วารสารวิจัย มข., ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 80-92
Publish Year International Conference 1
2018 exParkpoom Choomanee, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWladyslaw W. Szymanski, , inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, exNarita Fakkaew, exJuthapas Saiohai, "Vertical variation of black carbon and brown carbon in Bangkok aerosol.", Dust 2018 3rd international conference on atmospheric dust, Italy May 29-31, 2018, 29 - 31 พฤษภาคม 2018, Bari สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 2
2018 exอนุรักษ์ ราชวงศ์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อความร้อนในเมืองเวียงจันทร์ ณ.ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 56 สาขาทรัพยากรธรรมชาติ , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอัมพวัน ชัยสิทธิ์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระยะห่างที่เหมาะสมสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศแบบแน่นอนในพื้นที่ภูมิประเทศที่สลับซับซ้อน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย