การรักษามะเร็งที่ไม่ใช้รังสีก่อไอออน: การศึกษาศักยภาพของเทคนิคใหม่เพื่อใช้ในการรักษาเนื้องอก ที่อยู่บนพื้นฐานของอินฟาเรดเลเซอร์ฟิลาเมนเตชันชนิดความยาวคลืนสั้นมาก ที่ก่อให้เกิดการส่งปริมาณรังสีดูดกลืนต่ำก่อนและหลังตำแหน่งของเนื้องอก