การประเมินประสิทธิภาพของ การทำวัคซีนป้องกันโรคบิดเชื้อเป็น (Inovocox) ด้วยวิธี in ovo ต่อการป้องกัน เชื้อ Eimeria tenella ที่แยกได้มาจากฟาร์มไก่เนื้อที่เกิดปัญหาโรคบิด