การดำเนินงานรางวัลชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ Gotoknow.org

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2555-2556)

  • inนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

  • inนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year National Journal 3
2010 inนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์, "การเรียนการสอนแบบโครงงาน", วารสารวิชการคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010
2006 inนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์, "บทความเรื่อง โครงงานภาษาอังกฤษ ( Project Work in English):อีก ๑ ทางเลือกของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ", วารสารวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 55-59
2003 inนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์, "บทความทางวิชาการเรื่อง "สอนภาษาอังกฤษให้สนุก : ด้วยกิจกรรม English Camp", วารสารวิชาการ กระทรวงศึกษาธการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 9, กันยายน 2003, หน้า 52-55
Publish Year National Conference 3
2011 inนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์, "การศึกษาผลการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปี 2554", การนำเสนอผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 8 , 8 - 9 ธันวาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์, "การประเมินผลการเรียนรู้โครงงานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 7 ตุลาคม 2009 - 9 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์, exอรไท แสงลุน, exลำดวน ไกรคุณาศัย, exปวีณา ธิติวรนันท์, exสุภมาส เหมือนวงษ์ธรรม, exประยุทธ พันธุ์บัว, exกัญญาพัชร เกตุแก้ว, exสุมาลี อนันตสุข, exสุพัตรา มูลละออง, exวิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา, exวณีวรรณ เรืองเนตร์, exพิณวดี บัวแตง, exสุภาพร กล่ำจีน, "การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 5, 8 - 9 ธันวาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย