การวิจัยและพัฒนาพอลิเมอร์นำไฟฟ้า

Publish Year International Journal 1
2013 exRimdusit, S., inดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJubsilp, C., exTakeichi, T., "Polybenzoxazine alloys and blends: Some unique properties and applications", Reactive and Functional Polymers, ปีที่ 73, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 369-380
Publish Year International Conference 1
2014 exSarote Phromdee, exParkpoom Lorjai, inดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarawut Rimdusit, "Electrical and Mechanical Properties of Polypropylene/Ethylene Propylene Rubber/Carbon Black Composites", PACCON2014, 8 มกราคม 2014 - 10 มกราคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย