การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตแคโรทีนอยด์และวิตามินอีเข้มข้นจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกอบกาญจน์ ปันพงษ์, "วิตามินอี : สภาพตลาดและการพยากรณ์การนําเข้าของประเทศไทย", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 96-106