การสร้างพริกดับเบิลแฮพลอยด์ที่มียีนต้านทานโรคแอนแทรคโนสด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร

Publish Year National Journal 3
2015 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างพริกดับเบิลแฮพลอยด์ที่มียีนต้านทานโรคแอนแทรคโนสด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร", ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (Newsletter AG-BIO), ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 4-9
2014 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exพรพนัช มีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างสายพันธุ์แท้ของพริกลูกผสมกลับข้ามชนิดระหว่าง CA758 กับ BC2F3758x80C5(1) โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3 , กรกฎาคม 2014, หน้า 808-814
2014 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exพรพนัช มีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริกลูกผสมกลับข้ามชนิด (C. annuum x C. baccatum) ที่มีความต้านทานโรคแอนแทรคโนส", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3, กรกฎาคม 2014, หน้า 802-807
Publish Year National Conference 2
2014 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exพรพนัช มีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริกลูกผสมกลับข้ามชนิด (C. annuum x C. baccatum) ที่มีความต้านทานโรคแอนแทรคโนส", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 29 - 31 กรกฎาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exพรพนัช มีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างสายพันธุ์แท้ของพริกลูกผสมกลับข้ามชนิดระหว่าง CA758 กับ BC2F2758x80C5(1) โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่13, 29 - 31 กรกฎาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย