การสร้างพริกดับเบิลแฮพลอยด์ที่มียีนต้านทานโรคแอนแทรคโนสด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร

Publish Year National Journal 3
2015 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างพริกดับเบิลแฮพลอยด์ที่มียีนต้านทานโรคแอนแทรคโนสด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร", ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (Newsletter AG-BIO), ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 4-9
2014 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exพรพนัช มีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างสายพันธุ์แท้ของพริกลูกผสมกลับข้ามชนิดระหว่าง CA758 กับ BC2F3758x80C5(1) โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3 , กรกฎาคม 2014, หน้า 808-814
2014 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exพรพนัช มีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริกลูกผสมกลับข้ามชนิด (C. annuum x C. baccatum) ที่มีความต้านทานโรคแอนแทรคโนส", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3, กรกฎาคม 2014, หน้า 802-807
Publish Year National Conference 2
2014 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exพรพนัช มีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริกลูกผสมกลับข้ามชนิด (C. annuum x C. baccatum) ที่มีความต้านทานโรคแอนแทรคโนส", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 29 - 31 กรกฎาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exพรพนัช มีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างสายพันธุ์แท้ของพริกลูกผสมกลับข้ามชนิดระหว่าง CA758 กับ BC2F2758x80C5(1) โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่13, 29 - 31 กรกฎาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 9
2023 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวบุณณดา ศรีคำผึ้ง, exนางสาววันณิสา พูลเดช, ""พริก"พันธุ์เคยูเค-พีแพค 689 (KUK-PEPAC 689) หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 2126/2566", Kasetsart University, 2023
2023 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, ex นางสาวบุณณดา ศรีคำผึ้ง , exนางสาววันณิสา พูลเดช, ""พริก" พันธุ์เคยูเค-พีแพค 691 (KUK-PEPAC 691) หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 2127/2566", Kasetsart University, 2023
2023 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวบุณณดา ศรีคำผึ้ง, exนางสาววันณิสา พูลเดช, ""พริก" พันธุ์เคยูเค-พีแพค 698 (KUK-PEPAC 698) หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 2128/2566", Kasetsart University, 2023
2023 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวบุณณดา ศรีคำผึ้ง, exนางสาววันณิสา พูลเดช, ""พริก" พันธุ์เคยูเค-พีแพค 709 (KUK-PEPAC 709) หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 2129/2566", Kasetsart University, 2023
2023 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวบุณณดา ศรีคำผึ้ง, exนางสาววันณิสา พูลเดช, ""พริก" พันธุ์เคยูเค-พีแพค 725 (KUK-PEPAC 725) หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 2130/2566", Kasetsart University, 2023
2023 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวบุณณดา ศรีคำผึ้ง, exนางสาววันณิสา พูลเดช, ""พริก" พันธุ์เคยูเค-พีแพค 726 (KUK-PEPAC 726) หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 2131/2566", Kasetsart University, 2023
2023 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวบุณณดา ศรีคำผึ้ง, exนางสาววันณิสา พูลเดช, ""พริก" พันธุ์เคยูเค-พีแพค 734 (KUK-PEPAC 734) หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 2132/2566", Kasetsart University, 2023
2023 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวบุณณดา ศรีคำผึ้ง, exนางสาววันณิสา พูลเดช, ""พริก" พันธุ์เคยูเค-พีแพค 735 (KUK-PEPAC 735) หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 2133/2566", Kasetsart University, 2023
2023 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวบุณณดา ศรีคำผึ้ง, exนางสาววันณิสา พูลเดช, ""พริก" พันธุ์เคยูเค-พีแพค 750 (KUK-PEPAC 750) หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่ 2134/2566", Kasetsart University, 2023