โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทย

Publish Year International Conference 2
2012 exOnamon Chongsrimsirisakhol, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Effect of annealing treatments on the properties of flour from two different pre-germinated brown rice varieties", Starch Update 2011 : The 6 th International Conference on Starch Technology , 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2012, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 exPakawat Detchwa, exMasubon Thongngam, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Physicochemical and thermal propoerties of non-waxy rice flour and its influence on textural and cooking properties of rice spaghetti.", International Conference on Biology, Environment and Chemistry, 23 - 24 กรกฎาคม 2012, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2013 exนางสาววารุณี คุปต์กาญจนากุล, exMasubon Thongngam, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exYong-Cheng Shi, "Germination Process as Bio-Modification Starch to Reduce Retrogradation Characteristic of Germinated Brown Rice Starches", The proceeding of RGJ-Ph.D. Congress XIV, 5 - 7 เมษายน 2013, ชลบุรี ประเทศไทย