การเพิ่มศักยภาพในการส่งออกผลไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Conference 2
2016 inดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษณา เอมเดช , inดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบโครงสร้างการพึ่งพากันต่อประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบ กรณีศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานของสับปะรดแปรรูปพื้นบ้าน", IEOM 2016 : Sixth International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 8 - 10 มีนาคม 2016, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2012 inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชุณหกาญจน์ พงษ์พิสุทธินันท์, "การจัดลาดับการเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานนาตาล", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2555, 17 - 19 ตุลาคม 2012, ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 exกฤษณา เอมเดช , inดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบโครงสร้างการพึ่งพากันต่อประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบกรณีศึกษาผู้ปลูกสับปะรดภายในระบบห่วงโซ่อุปทานของสับปะรดแปรรูปพื้นบ้าน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจา ปี พ.ศ. 2557, 30 - 31 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย