การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exEkawit Threenet, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "Effectiveness in the Treatment of Iron Deficiency Anemia in Sprague-Dawley Rats Using Freeze-Dried Crocodile Blood", International Journal of Life Sciences Biotechnology and Pharma Research, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 42-49
Publish Year National Journal 1
2013 exพิมลวรรณ อัคคภิญญา, exสุวรพร แซ่ลิ้ม, exวนัสยา สุอังคะวาทิน, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exอรุณพร อิฐรัตน์., "ผลของเลือดจระเข้ต่อการงอกใยประสาทของเซลล์ PC 12 และการสร้างโปรตีน MEK-1", Thammasat Medical Journal 2013, 13 (4): 487-495. , ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 487-495
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exEkawit Threenet, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "Effectiveness Treatment of Iron Deficiency Anemia Sprague Dawley Rats with Freeze dried Crocodile Blood", The 2015 International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2015), 7 เมษายน 2015, Kyoto ญี่ปุ่น