การพัฒนาต่อยอดเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนแบบใบมีดชัก

Publish Year National Journal 1
2017 exชัยยะ จันทรา, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, exDavid Slaughter, "การพัฒนาเครื่องวัดค่าความแน่นเนื้อในผลไม้แบบพกพาที่มีความแม่นยา", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 8-15
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, exฉัตรชัย ทิพยรัตน์, "การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนแบบใบมีด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 The 14th TSAE National Conference, 1 เมษายน - 4 ตุลาคม 2013, อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย