การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, inดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง, "การพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้", สารสารการวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2013, หน้า 17-33